روغن فندق گیاه اسانس

روغن فندق گیاه اسانس

مواد تشکیل دهنده

روغن فندق از مغز دانه گیاه فندق با نام علمی Corylus avellana L. متعلق به خانوادهی Betulaceae به روش فشردن سرد تهیه شده است. 

مواد مؤثره: اسیدهای چرب اولئیک، لینولئیک، لینولنیک، پالمیتولئیک و استئاریک اسید، فیتوسترول‌هـا و ویتامین E

برچسب ها