× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ محصولات خریداری شده من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
شامپو نرم کننده ایروکس

شامپو نرم کننده ایروکس

نرم‌کننده

موارد مصرف
  • نرم کننده و حالت دهنده
  • ترمیم کننده موهای آسیب دیده
  • جلوگیری از زبری و بد حالت شدن مو شانه زدن آسان آن 
  • ترمیم موهای آسیب دیده و شکننده و جلوگیری از ایجاد موخوره 
  • حاوی عصاره گل همیشه بهار، روغن جوجوبا، روغن جوانه گندم و ویتامین های E و B5
مکانیسم اثر

شامپو نرم کننده موی سر ایروکس حاوی ترکیبات کاتیونیک با خواص نرم کنندگی منحصر به فرد مثل دِ های کوارت A می یاشد همچنین از عصاره CW و ترکیب MRT بعنوان ترکیبات آنتـی اکسیدان در فراورده استفاده شده است تا اثر مخرب UV روی مو و اسکالپ را کاهش دهد. روغـن جوانـه گندم با داشتـن ترکیبـات ارزشمنـدی مثـل ویتـامیـن هایE و گروهB ، بتاسیتوستـرول، کامپسترول و اسید های چرب خـواص نرم کنندگی و مرطـوب کنندگی فـوق العاده ای دارد و نقش مهمی در ترمیم موهای شکننده و آسیب دیده ایفا میکند. روغـن جوجوبا، د- پانتنـول، آلانتـوییـن، ویتامیـن E، اولیـوم 1000 و عصـاره گل همیشـه بهـار (کالندولا) ضمن داشتن اثـرات نرم کنندگـی و مرطوب کنندگی روی مو و کمک به تـرمیـم آن، در صورت تماس احتمـالی نرم کننده با پـوست میتواننـد اثـرات ضد التهـاب و نـرم کننده روی Scalp نیز داشته باشند

مقدار و نحوه مصرف

پـس از شستشوی کامل و آبکشی مو، ساقه مو را با مقدار کمی از نـرم کننده آغشتـه نموده و پس از چند دقیقـه آبکشی نمایید.

تاریخ انقضاء حداقل 6 ماه

نرم کننده موی سر ایروکس حاوی ترکیبات کاتیونیک با خواص نرم کنندگی منحصر به فرد مثل دهای کوارت A می باشد. همچنین از عصاره CW و ترکیب MRT به عنوان ترکیبات آنتی اکسیدان در فراورده استفاده شده است تا اثر مخرب UV روی مو و اسکالپ را کاهش دهد. روغن جوانه گندم با داشتن ترکیبات ارزشمندی مثل ویت امین های E و گروه B، بتاسیتوست رول، کامپسترول و اسیدهای چرب خواص نرم کنندگی و مرطوب کنندگی ف وق العاده ای دارد و نقش مهمی در ترمیم موهای شکننده و آسیب دیده ایفا می کند. روغن جوجوبا، د-پانتنول، آلانت ویین، ویتامین E، اولی وم 1000 و عصاره گل همیش ه به ار (کالندولا) ضمن داشتن اث رات نرم کنندگی و مرطوب کنندگی روی مو و کمک به ت رمی م آن، در صورت تماس احتمالی نرم کننده با پ وست می توانن د اث رات ضد التهاب و نرم کننده روی Scalp نیز داشته باشند.

محصولات مشابه

بیشتر