× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ محصولات خریداری شده من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
کرم ونوویتال دینه

کرم ونوویتال دینه

واریس و همورویید

موارد مصرف - درمان واریس های سطحی و بهبود واریس پیشرفته - درمان درد، خارش ، احساس سنگینی و ادم در پاها و درد عضله ساق پا - بهبود ادم پس از اعمال جراحی و تروما - هماتوم دردناک و کبود شدگی
شرایط منع مصرف تاکنون موارد منع مصرف ، احتیاط و هشدار خاصی گزارش نشده است . - مصرف در دوران بارداری و شیردهی : برای این فرآورده در این دوران منع مصرف ذکر نشـده اسـت، اما با توجه به ناکافی بودن اطلاعات در این زمینه، در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط مصرف شود .
تداخل دارویی در مصرف موضعی این فرآورده تداخلی گزارش نشده است .
عوارض جانبی تا کنون در مصـرف موضعـی فرآورده هـای حاوی عصـاره شـاه بلـوط و عصـاره کالانـدولا ، عارضه ای گزارش نشده است.فقط در افراد حساس به اجزای فرآورده ممکن است عوارض حساسیتی ماننـد خارش و قرمزی در موضع ایجاد شود .
مقدار و نحوه مصرف مقداری از کرم را حداقل در دو نوبت صبح و عصر ، به مدت 6 الی 8 هفته بر روی پا ، مچ و قوزک پا ، قسمت داخلی ران ها ، پشت زانو ها و سایر مناطق درگیر ماساژ دهید . جهت درمان واریس ، مصرف همزمان داروی خوراکی ( قرص ونوویتال ) توصیه می شود .
شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت و درمان (IRC) 1228227547
تاریخ انقضاء حداقل 6 ماه
عصاره شاه بلوط هندی موجود در کرم ونوویتال باعث افزایش حساس یت وری دها به کانال های کلسیمی، کاهش نفوذپذیری مویرگهای آس یب دی ده و اف زایش انقباضات وریدها شده و در نهایت منجر به کاهش ادم و تورم می شود. اسین موجود در عصاره شاه بلوط هندی اثر ضد التهابی قوی مانند گلوکوکورتیکوئیدها دارد و در عین حال فاقد اثرات مهار کننده سیستم ایمنی می باشد.همچنین فلاونوییدها و تری ترپنوییدهای موجود در عصاره کالاندولا دارای اثرات ضد التهاب و ادم موضعی می باشد.همچنین کاروتنوییدها و تانن ها به به بود زخ م ها و ورم کمک می کنند .مواد موثره موج ود در این عص اره س بب بهب ود گردش خون و تق ویت پوست و عروق خونی در موضع م ی شود . در مطالعات بالینی انج ام شده ، با توج ه به عوارض جانب ی اندک فرآورده ، پذیرش بیمار در طی درمان با ف رآورده ه ای موضعی شاه بل وط هندی نسبت به جورابهای واریس ،بالاتر تشخیص داده شد .در حالیکه رگهای واریسی با روش هایی مثل لیزر و جراحی درمان م ی شوند ،تاثیر بالایی از درمان واریس با مصرف همزمان فرآورده خوراکی (روزانه 100 میلی گرم اسین ) و موضعی (2% اسین )و حتی فرآورده موضعی به تنهایی در مطالعات بالینی متعددی به اثبات رس یده اس ت . در یک مطال عه بالی نی،71 بیمار مبتلا به وریدهای واریسی از فرآورده موضع ی با 2% اس ین دو مرتبه در روز (به مدت 6 هف ته) استفاده کردند و بالای 85 درصد تأثیر خوب تا متوسط گزارش کردند.در مطالعه ای دیگر بهبود قابل ملاحظه ای در درمان واریس و عوارض آن با استفاده توأم ف رآورده موض ع ی و داروی خوراکی طی 8 هفته مانند تغییر رنگ (آبی شدن) پوست، درد، ادم ، خستگی و سنگی نی س اق پا مشاهده شد و دور مچ پا 0/7 سانتی متر کاهش یافت

محصولات مشابه

بیشتر